Actueel

Actueel nieuws van Stichting STOK en gemeente Rotterdam

Terug naar de tekentafel

Na gesprekken met de politiek en beleidsambtenaren, na inspraakrondes, stukken in de pers en veel overleg met Kralingers en andere partijen in de stad is STOK nu voorzichtig optimistisch over de voorgenomen versoepeling van de kamervergunningen. De gemeente gaat terug naar de tekentafel met als doel een beter plan waar zwaar reeds verkamerde wijken niet verder belast worden. Voor de zomer moet het nieuwe voorstel rond zijn. O.a. Vanessa Bruin (Leefbaar Rotterdam), Gerben van Dijk (Christen Unie) en Erik Verweij (VVD) van de commissie bouwen en wonen van de gemeenteraad buigen zich over een alternatief.

Stok spreekt in tegen verdere verkamering          

16 januari 2024 spreken STOK en een achttal Kralingers in de Commissie Bouwen en Wonen in tegen verdere verkamering van de wijk. Onder deze cartoon/noodkreet van Djanko vindt u een pdf van de inspraaktekst.

Rotterdam geeft opnieuw ruim baan aan verkamering            

Wethouder Bouwen en Wonen Chantal Zeegers (D66) zet haar plan ­door om recent ingevoerde regels (2021) voor kamervergunningen nu alweer drastisch te wijzigen. Hiermee stelt de gemeente de belangrijkste maatregelen tegen studentenoverlast buiten werking. Beleggers krijgen wederom ruim baan in oude wijken als Kralingen en Rotterdam West. Voor starters wordt het nog moeilijker een woning in de stad te kopen. En huidige bewoners worden weer in de steek gelaten.

Zeegers’ voorstel komt aan de orde in een inspreekronde van de Commissie Bouwen en Wonen op 16 januari en wordt op 31 januari in de Commissie behandeld. De huisvestingsverordening met de nieuwe regels wordt in maart 2024 vastgesteld (tegelijk met de Rotterdamse Woonvisie).

kleine wijziging met enorme gevolgen

Waar op dit moment voor verhuur aan drie en meer studenten een kamervergunning nodig is, wil het college dat dit pas bij vier en meer noodzakelijk wordt. Een kleine wijziging met een enorme impact: tweederde van alle bestaande kamervergunningen vervalt erdoor. Als je voor drie studenten geen kamervergunning meer nodig hebt, vervallen bovendien het ‘nul-quotum’ (gebieden waar geen kamervergunningen meer verleend worden) én de ‘50-meter regel’ (maar één studentenhuis per vijftig meter). Oude wijken verwachten een hausse aan extra studentenhuizen. En dit terwijl het probleem van overlast door te veel studenten nog lang niet is opgelost.

gemeente verzuimt voor studentenhuisvesting te zorgen

De studentenaantallen in Rotterdam stegen de afgelopen tien jaar explosief. Hoewel er meer dan dertig duizend studenten bijkwamen, bouwde de gemeente nauwelijks voor studenten. Het was voor de gemeente goedkoper dat beleggers bestaande starterswoningen, appartementen en eensgezinswoningen snel (en doorgaans weinig duurzaam) ombouwden tot lucratieve studentenkamers. De komende jaren komt hier nauwelijks verandering in. In het Rotterdams Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting 2023-2026 staan plannen voor een paar honderd nieuwe plekken voor studenten, wat slechts een druppel op de gloeiende plaat is. De rest zijn studies of voornemens die studenten op de korte termijn niets opleveren. Wie het plan goed bestudeert, ziet dat de gemeente in plaats van op het versnellen van bouw en ontwikkeling van grootschalige studentenhuisvesting, opnieuw de problematiek op bestaande woonwijken afwentelt door de kamervergunningsregels te versoepelen.

veel studenten dicht op elkaar: beproefd recept voor overlast

Kamerbewoning en tijdelijke verhuur zorgen voor structurele overlast in oude wijken als Kralingen en delen van Rotterdam West. Nadat bewoners jarenlang aan de bel trokken, werden vanaf 2021 maatregelen genomen om de verkamering terug te dringen. Zo werden in Kralingen, wijk met de meest verkamerde straten van Rotterdam én na Feyenoord de meeste overlastmeldingen, geen nieuwe studentenhuizen meer toegestaan (‘nulquotum’). Ook werd in de rest van de stad 50 m rondom een bestaand studentenhuis geen vergunning meer afgegeven. Op deze manier konden zwaar verkamerde straten gestabiliseerd worden, vaste bewoners behouden blijven en overlast efficiënt worden aangepakt. “De kraan gaat dicht”, zoals oud-VVDwethouder Bas Kurvers van Bouwen en Wonen het formuleerde.  

Jojo beleid maakt gemeente tot ongeloofwaardig partner

Bewoners werkten vanaf 2021 intensief met de gemeente samen om de overlast terug te dringen. Dit resulteerde in februari 2022 in het Actieplan Studentenoverlast Kralingen, waarin wethouders Kurvers en Karremans beloofden de overlast aan te pakken en de kamerverhuur terug te dringen. Al na drie maanden (juni 2022) wilden wethouders Zeegers en Karremans (VVD, o.a.handhaving en buitenruimte) van het nieuwe, nauwelijks ingevoerde college precies hetzelfde doen als wat eerder misging: studenten en beleggers ruim baan geven en de beperkende maatregelen vrijwel opheffen. Bewoners van Kralingen en andere oude wijken weten wat dit betekent. In veel portiekwoningen en appartementen kunnen zonder vergunning drie studenten wonen. De overlast zal weer toenemen en het woonklimaat verslechteren.                                 

Duurzamer aanpak beter voor bewoners oude wijken én voor studenten

Bewonersinitiatief Stop Overlast Kralingen (STOK, zie ook www.stok-nu.nl) pleit voor meer en betere huisvesting van studenten op plekken die niet al overspoeld zijn door studenten. Zorg voor tijdelijke opvang en behoud de bestaande maatregelen voor verkamerde wijken als Kralingen en delen van Rotterdam West. Op 16 januari komen STOK en andere partijen tegen het plan in het geweer tijdens de inspraakronde van de Commissie Bouwen en Wonen. Voor bewoners is de maat vol. De gemeente stimuleerde actieve participatie, maar vindt het geen probleem om zelf afspraken maar voor een beperkt deel na te komen.

Link naar brief STOK aan Gemeenteraad, 28 februari 2023

Link naar Actieplan Studentenoverlast, 8 februari 2022

Link naar Plan Studentenhuisvesting 2023-2026, februari 2023

Campagne overlast melden

Met medewerking van STOK informeert de gemeente in juni de bewoners van Kralingen over hoe ze overlast en illegale  woonsituaties kunnen melden. Ook krijgen de studentenhuizen in de wijk een brief met leefregels. Een fijne zomer!

Download: Brief aan leden studentenverenigingen

Download: Meterkastkaart Kralingen juni 2023

Spreekuur studentenoverlast Kralingen

Met al uw vragen en problemen op het gebied van overlast van studenten bent u welkom op het maandelijks spreekuur in de Wijkhub aan de Slaak. Daar zijn onder andere de wijkagent, handhaving en bouw- en woningtoezicht aanwezig.

De eerstkomende spreekuren zijn op de woensdagen 30 augustus, 27 september, 25 oktober, 29 november en 20 december.

Wijkhub Kralingen, Slaak 14, Rotterdam

Van: 15.00 – 17.00 uur.

Graag vooraf aanmelden via participatiekc@rotterdam.nl

Stok schort samenwerking met gemeente op

10 mei 2023 schreef het bestuur van Stok een brief aan wethouder Karremans (oa  handhaving en buitenruimte) waarin de samenwerking met de Gemeente Rotterdam zoals overeengekomen in het Actieplan Studentenoverlast, wordt opgeschort. Dit naar aanleiding van een recent bezoek van Stok aan wethouder Zeegers (bouwen en wonen) waarin zij aankondigde voornemens te zijn mogelijkheden tot kamerverhuur weer uit te breiden, ook in sterk verkamerde wijken als Kralingen.

Bekijk de brief hier

Kraan gaat weer open in Kralingen

Plan Studentenhuisvesting Rotterdam botst met recent kamerverhuurbeleid

23 maart 2023

Het bestuur van STOK maakt zich zorgen over het nieuwe Rotterdams Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting 2023-2026 van wethouder Bouwen en Wonen Chantal Zeegers (D66) Dit heeft grote, negatieve gevolgen voor Kralingen en andere sterk verkamerde wijken. Naast plannen om studentenflats te bouwen die nog in de kinderschoenen staan, is de belangrijkste oplossing voor de kamernood om recente regels voor kamerverhuur alweer te versoepelen. Waar sinds 1 juni 2021 een kamervergunning verplicht is vanaf drie, is dat straks pas vanaf vier studenten. Verder wordt het splitsen van woningen aangemoedigd om meer verkamering mogelijk te maken. In reeds sterk verkamerde buurten zullen nog meer appartementen en portiekwoningen studentenhuizen worden. Deze plannen staan haaks op recent beleid om de overlast en het aantal studentenpanden in sterk verkamerde wijken te verminderen. Arthur ten Have (voorzitter bewonersinitiatief STOK, Stop Overlast Kralingen): “Bewoners van Kralingen krijgen opnieuw te maken met afnemende leefbaarheid. Terwijl er net een beetje vertrouwen was ontstaan in de samenwerking met de gemeente en het tij enigszins leek te keren.”

STOK sprak hierover in in de vergadering van de Commissie Bouwen en Wonen begin maart. Lees hier het persbericht dat STOK vervolgens stuurde.

Download hier het persbericht bezwarenplan studentenhuisvesting

STOK bedankt de gemeente

STOK bedankt de gemeente

Het bestuur van STOK schreef op 7 april een brief aan wethouder Karremans waarin het hem bedankt voor zijn inspanningen om het Actieplan Studentenoverlast (in februari gepresenteerd) rond te krijgen en belangrijke punten van STOK over te nemen. De brief is ook...

Home
Meld overlast
Achtergrond
In media